Anjuran Puasa Menurut Yahudi, Kristen Dan Islam

Macam-macam Puasa Dalam Taurat, Injil Dan AlQuran

Macam-macam Puasa Dalam Taurat (Perjanjian Lama)

1.    Puasa hari perdamaian (Imamat 16:29; Imamat 23:27; Bilangan 29:7)
2.    Puasa tahunan (Zakharia 8:19)
3.    Penetapan Puasa (Ester  9:29)
4.    Puasa sewaktu-waktu untuk perorangan (2Samuel 12:19)
5.    Puasa sewaktu-waktu  untuk bersama-sama (Hakim 20:26; Yoel 1:14)
6.    Puasa dukacita (1Samuel 31:11;2Samuel 1:11;2Samuel 3:35; Nehemia 9:1; Ester 4:3; Mazmur 35:13)
7.    Puasa pertobatan (1Samuel 7:6; 1Raja 21:27; Nehemia 9:1; Daniel 9:3; Yunus 3:5)
8.    Puasa merendahkan diri (Ester 8:21; Mazmur 69:11)
9.    Puasa untuk memperoleh pertolongan Allah (Keluaran 34:28; Ulangan 9:9; 2Samuel 12:16 ; 2Samuel 12:23; 2Tawarikh 20:3; Ezra 8:21
10. Puasa menggantikan orang lain( Ezra 10:6; Ester  4:15)
11. Puasa untuk mendapat perhatian dari Allah (Yesaya 58:3)
12. Puasa harus dengan kelakuan baik (Yesaya 58:5; Yeremia 14:11  ; Zakharia7:4

Macam-macam Puasa Dalam Injil (Perjanjian Baru)

1.    Puasa hari perdamaian (Kisah rasul 27:9)
2.    Puasa Senin – Kamis (Lukas 18:11)
3.    Puasanya orang saleh (Lukas 2:36)
4.    Puasanya Yesus seperti puasanya Musa dan Elia 40 hari (Matius 4:1; Keluaran 34:28; 1Raja 19:1-9)
5.    Puasa untuk menghadap Allah  (Matius  6:16)
6.    Puasa bagi yang baru percaya (Matius  9:14)
7.    Puasa untuk memilih seseorang (Kisah rasul 13:2: Kisah rasul 14:23)
8.    Puasanya Paulus  (2Korintus 6:4); 2Korintus 11:27)
9.    Puasa untuk mengusir setan (Matius 17:21; Markus 9:29)

Macam-macam Puasa Dalam AlQuran

1.    Puasa Ramadhan (Qs 2/183)
2.    Puasa fidyah ketika haji (Qs 2/196)
3.    Puasa pembunuh yang bertobat (Qs 4/92)
4.    Puasa orang yang melanggar sumpah (Qs 5/89)
5.    Berpuasa karena melanggar larangan Allah ketika ihram (Qs 5/95) 
6.    Puasa karena nazar (Qs 19/26)
7.    Puasa orang-orang yang mengzihar istri (Qs 58/3)

Cara Berpuasa Umat Terdahulu

1.    Berpuasa tidak makan dan tidak minum empat puluh hari empat puluh malam .(Matius 4:2)
2.    Orang-orang Yahudi berpuasa dua kali seminggu (Lukas 18: 12)
3.    Puasa empatpuluh hari empat puluh malam  (Keluaran 34:28 )
4.    Puasa pada bulan kesembilan  (Jeremia 36: 9)
5.    Puasa dengan tidak makan dan tidak minum sehingga kurus.  (Mazmur 109:24 )
6.    Berpuasa sampai senja. (Hakim 20:26)
7.    Berpuasa sampai matahari terbenam .  (2Samuel 1: 12)
8.    Berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah . (Nehemia 1:4 )
9.    Membacakan perkataan-perkataan TUHAN kepada  orang banyak di rumah TUHAN dari gulungan . (Jeremia 36:6)

Puasa Yang Tercatat Dalam Taurat (Perjanjian Lama)

1.    Puasa Musa, 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum (Kel 24:16 dan Kel 34:28)
2.    Puasa Daud, tidak makan dan semalaman berbaring di tanah (2 Sam 12:16)
3.    Puasa Elia, 40 hari 40 malam berjalan kaki (1 Raj 19:8)
4.    Puasa Ester, 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum (Est 4:16)
5.    Puasa Ayub, 7 hari 7 malam tidak bersuara (2:13)
6.    Puasa Daniel, 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih (Dan 1:12), doa dan puasa (Dan 9:3), berkabung selama 21 hari (Dan 10:2)
7.    Puasa Yunus, 3 hari 3 malam dalam perut ikan (Yunus 1:17)
8.    Puasa Niniwe, 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum dan tidak berbuat jahat (Yunus 3:7)

Puasa Yang Tercatat Dalam Injil (Perjanjian Baru)

1.    Puasa Yesus, 40 hari 40 malam tidak makan (Mat 4:2)2.    Puasa Yohanes pembabtis, tidak makan dan tidak minum (Mat 11:18)
3.    Puasa Paulus, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum dan tidak melihat (Kis 9:9)
4.    Puasa Jemaat mula-mula, untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan (Kis 13:2-3)


Puasa Dalam Agama Kristen

Tujuan umat Kristen berpuasa
1.    Untuk merendahkan diri di hadapan Allah
2.    Untuk menyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan Yesus
3.    Untuk mendisiplinkan tubuh kita dari keinginan duniawi, salah satu cara untuk menyangkal diri.
4.    Untuk menambah rasa simpati kepada sesama, agar bisa merasakan penderitaan orang lain.
5.    Untuk meminta jawaban Tuhan atas permasalahan kita.
6.    Untuk mengusir jenis setan tertentu yang hanya bisa diusir dengan doa puasa.

Tidak ada kewajiban puasa dalam agama Kristen
1.    Agama Kristen Protestan tidak mewajibkan untuk berpuasa,
2.    Kristen Katolik mewajibkan untuk berpuasa pada masa pra-paskah.

Cara puasanya umat Kristen
1.    Terserah pribadi masing-masing.
2.    Tentukan sendiri jangka waktunya: 8 jam, 1 hari, 1 hari 1 malam, 3 hari, 7 hari, 40 hari, dst.
3.    Tentukan jenis puasanya: hanya makan sayur, tidak makan, tidak makan dan tidak minum, atau puasa kebiasaan jelek seperti ; tidak merokok, tidak berjudi, dll.
4.    Perbanyak jam doa, pujian penyembahan dan baca Alkitab supaya lebih efektif.

Ketentuan
1.    Ketentuan yang berlaku berpuasa dalam Kristen mengikuti  petunjuk para pemimpin Gereja (pastur dan pendeta).
2.    Cara mereka berpuasa adalah makan kenyang tidak lebih dari satu kali dalam sehari. Dan  berpantang  tidak makan atau minum tertentu  yang paling disukai. (sumber:  Puasanya umat Kristen)

Catatan
Menurut sejarah Rasulullah saw mendapat perintah puasa ramadhan pada umur 56 tahun. Berarti selama hidup hanya melakukan puasa ramadhan 7 kali. Sebelumnya mengikuti puasanya umat terdahulu ?.

Tetapi setelah turun wahyu syariat baru dalam Qs 22/67.Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syariat) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. 68. Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: “Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan”. 69. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu ber-selisih padanya


Sumber: Kodiran Salim/ Peneliti lintas kitab suci

Note: Tercatat dalam AlQuran bahwa Siti Maryam Berpuasa membuktikan ajaran dan Anjuran Berpuasa Sebagaimana Puasa Ummat Terdahulu

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penduduk Surga Menurut AlKitab Bible

Debat Hebat Ahmad Deedat Dengan Pendeta Rev. Roberts